حمایت و اطلاع رسانی کنفرانس توسط ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

تاریخ ثبت: 1403/01/14

 نظر به سطح علمی این  کنفرانس معتبر و ارتباط گسترده زیرساختی محوریت رویداد با بخش های علمی مختلف، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ، این رویداد را اطلاع رسانی کرد.

لینک دسترسی : 

https://www.nit.ac.ir/Index.aspx?page_=dorsaetoolseventuniversity&lang=1&tempname=researchdepartmentmain&sub=3&PageID=3380&PageIDF=0&BlockName=tool_dorsaetoolseventuniversity_sample_researchdepartmentmain_block4259&isPopUp=false